Ελληνικά English
ΥΓΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΑΚΑΑ, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της και στην ικανοποιητι-
κή διαχείριση όλων των θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, όπως και με την προστασία του περι-
βάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Εταιρείας, δεσμεύεται να:

            •    Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις.
            •    Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο
                  δυναμικό, τα υλικά και τον εξοπλισμό.
            •    Παρεμποδίζει ανασφαλείς ενέργειες και καταστάσεις και είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί αποτελε-
                  σματικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
            •    Διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο τους αναγνωρισμένους κινδύνους βλάβης σε ανθρώπους, στο περιβάλλον,
                  στις εγκαταστάσεις της ή σε Τρίτους και εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη αναγνώριση οποιονδή-
                  ποτε νέων κινδύνων.
            •    Μεριμνά ώστε το προσωπικό των εργολάβων που εργάζεται για λογαριασμό της σε εγκαταστάσεις
                 τρίτων,να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας που ισχύουν για τις
                 εγκαταστάσεις αυτές μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του απαι-
                 τούμενου εξοπλισμού ασφάλειας και μέσων ατομικής προστασίας.

Η Εταιρεία για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων και επιδιώξεων, εφαρμόζει διαδικασίες που περι-
λαμβάνουν προληπτικές ενέργειες, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιημένους πελάτες, συνεχή έλεγχο και
αναθεώρηση των απαιτήσεων των εργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεχή έλεγχο και
παρακολούθηση των κινδύνων, επιλογή κατάλληλου προσωπικού και καθορισμό ρόλων και υπευθυνοτήτων του.

 

    Σύνθημά μας :

Πρώτα η Ασφάλεια

Δούλεψε με ασφάλεια ή καθόλου

Μην το κάνεις αν έχεις αμφιβολίες

 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Athens International Airport
SSL Certificates

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.