ΕΑΚΑΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η ΕΑΚΑΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000

με σκοπό την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την εμπορική λειτουργία και τη διαχείριση του Αγωγού Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου, από τις εγκαταστάσεις των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» στον Ασπρόπυργο, στο «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.» στα Σπάτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.