Η ΕΑΚΑΑ

στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της και στην ικανοποιητική διαχείριση όλων των θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, όπως και με την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Εταιρείας, δεσμεύεται να:

  • Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

  • Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τον εξοπλισμό.
  • Παρεμποδίζει ανασφαλείς ενέργειες και καταστάσεις και είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο τους αναγνωρισμένους κινδύνους βλάβης σε ανθρώπους, στο περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις της ή σε Τρίτους και εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη αναγνώριση οποιονδήποτε νέων κινδύνων.
  • Μεριμνά ώστε το προσωπικό των εργολάβων που εργάζεται για λογαριασμό της σε εγκαταστάσεις τρίτων,να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις αυτές μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ασφάλειας και μέσων ατομικής προστασίας.

Η Εταιρεία για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων και επιδιώξεων, εφαρμόζει διαδικασίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιημένους πελάτες, συνεχή έλεγχο και αναθεώρηση των απαιτήσεων των εργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση των κινδύνων, επιλογή κατάλληλου προσωπικού και καθορισμό ρόλων και υπευθυνοτήτων του.

Σύνθημά μας:

  • Πρώτα η Ασφάλεια

  • Δούλεψε με ασφάλεια ή καθόλου

  • Μην το κάνεις αν έχεις αμφιβολίες