Το εγκατεστημένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και επικοινωνιών (SCADA)

χρησιμοποιείται για την απεικόνιση, τον έλεγχο και την λειτουργία ολόκληρου του αγωγού καυσίμου.

Είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα ελέγχου των Διυλιστηρίων και επικοινωνεί με τα βανοστάσια και το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης παραλαβής του καυσίμου στο Αεροδρόμιο.Το σύστημα αποτελείται απο τα εξής κύρια μέρη: