Ο Σταθμός Αποστολής βρίσκεται μέσα στα όρια ιδιοκτησίας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ.

Περιλαμβάνει:

  • Τις αντλίες μεταφοράς Jet A-1

  • Μία αυτόματη βάνα για τη ρύθμιση της ροής ανακυκλοφορίας των αντλιών
  • Ένα δοχείο – φίλτρο και συγχρόνως διαχωριστή νερού
  • Ένα σταθμό μέτρησης ροής, πιστοποιημένο για εμπορικές συναλλαγές
  • Μία ξεστροθαλάμη για αποστολή ξέστρων

Το καύσιμο Jet A-1 που παράγεται στις εγκαταστάσεις διύλισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου αποθηκεύεται, μετά από ειδική διαδικασία καθαρισμού, σε τρείς δεξαμενές που είναι ειδικά επιλεγμένες για την κάλυψη των αναγκών και των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας της ΕΑΚΑΑ.

Οι δύο απο αυτές τις δεξαμενές είναι χωρητικότητας 8660m³ η κάθε μια και χρησιμοποιούνται κατά βάση για το σύστημα μεταφοράς Jet A-1 προς αεροδρόμιο , ενώ η τρίτη είναι χωρητικότητας 9200m³ και χρησιμοποιείται ώς εφεδρική. Και οι τρεις δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με σύστημα πλωτού αγωγού αναρρόφησης / εκκένωσης.