Μετά απο ειδική σύμβαση που υπέγραψαν η ΕΑΚΑΑ Α.Ε. και τα ΕΛ.ΠΕ Α.Ε,

η λειτουργία και η συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της ΕΑΚΑΑ, γίνεται από το αρμόδιο Προσωπικό των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

Ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και των εργασιών μεταξύ του Προσωπικού των διαφόρων Τμημάτων (Παραγωγής, Μηχανολογικής Συντήρησης και Ηλεκτρολογικού και Οργάνων του διυλιστηρίου), καθώς και ο συντονισμός και η εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, γίνεται με βάση τις Αρχές και τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου.

Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων της ΕΑΚΑΑ Α.Ε., είναι ενήμερο και εφαρμόζει πιστά τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής σε βιομηχανικούς χώρους επεξεργασίας υδρογονανθράκων.