Κύρια δραστηριότητα της ΕΑΚΑΑ είναι η μεταφορά αεροπορικού καυσίμου υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της.

Βασικό μέλημα της αποτελεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών. Παράλληλα, η λειτουργία του Αγωγού είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανονισμούς και τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται από την Πολιτεία.

Επιπροσθέτως, η ΕΑΚΑΑ δεσμεύεται για τη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, που αφορούν την ασφαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον.

Στις κύριες δραστηριότητες της ΕΑΚΑΑ υπάγεται και η διασφάλιση της ποιότητας του μεταφερόμενου αεροπορικού καυσίμου, καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες για την βελτιστοποίηση αυτής. Στόχοι, οι οποίοι αποτελούν για την εταιρεία σταθερή δέσμευση προς τους πελάτες της και για το προσωπικό της, καθημερινή φροντίδα.

Η ΕΑΚΑΑ για το σκοπό αυτό έχει συντάξει ένα εγχειρίδιο Ποιότητας Αεροπορικού Καυσίμου το οποίο επανεξετάζεται και αν κριθεί απαραίτητο αναθεωρείται, ώστε να ακολουθεί τα όσα ορίζουν οι απαιτήσεις / προδιαγραφές του: