Ο Αγωγός έχει μήκος 52.800m, διάμετρο 10 ίντσες και πάχος 7,8mm.

Έχει ραφή κατά μήκος του άξονά του και το υλικό κατασκευής του είναι βάσει της προδιαγραφής ΑΡΙ 5L Gr Β.

H σχεδίασή του έγινε σύμφωνα με τον Αμερικανικό Κώδικα ASME 31.4 που αναφέρεται στην κατασκευή δικτύων μεταφοράς υγρών υδρογονανθράκων. Στον υπολογισμό του πάχους του Aγωγού χρησιμοποιήθηκε συντελεστής ασφαλείας 0,5 που είναι πολύ αυστηρότερος από τον συντελεστή 0,72 που απαιτεί ο κώδικας.

Ο Αγωγός είναι καλυμμένος εξωτερικά με τρία στρώματα πολυαιθυλενίου συνολικού πάχους 8 χιλιοστών για την προστασία του από την διάβρωση. Τα μη ευθύγραμμα τμήματα του Αγωγού έχουν κατασκευασθεί με ακτίνα καμπυλότητας 10 D για να επιτρέπουν το πέρασμα όλων των τύπων των ξέστρων.

Βάση σχεδιασμού του συστήματος είναι η δυνατότητα μεταφοράς 300m³/h Jet A-1 με συνολικό απαιτούμενο μανομετρικό ύψος 698 m LC (στήλης υγρού) ή περίπου 58 barg διαφορικής πίεσης.Η σχεδίαση του Αγωγού έγινε βάσει του Αμερικανικού Κώδικα ASME 31.4 για την μεταφορά υγρών υδρογονανθράκων για μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας (MAOP) 69barg.

H θερμοκρασία του μεταφερόμενου καύσιμου θεωρήθηκε ότι μεταβάλλεται μεταξύ 10° και 30° C. H πυκνότητα του καυσίμου θεωρήθηκε ότι μεταβάλλεται μεταξύ 0,779 και 0,843 στους 10° C και μεταξύ 0,757 kg/lit και 0,824 kg/lit στους 38° C.

Η επιλογή της διαμέτρου του Αγωγού, των αντλιών, των φίλτρων και των δύο σταθμών μέτρησης έγινε με βάση τα 300m³/h.Στην παρούσα φάση λειτουργίας του έργου, ο ρυθμός μεταφοράς είναι 200m³/h, ο οποίος επαρκεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών σε καύσιμo.