Ο Αγωγός χωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα με τη βοήθεια οκτώ (8) υπόγειων βανοστασίων.

Το καθένα βανοστάσιο περιλαμβάνει μια βάνα gate, πλήρους διατομής (full bore), για να είναι δυνατή η δίοδος διαφόρων ειδών ξέστρων, που εξασφαλίζει στεγανοποίηση και προς τις δύο πλευρές της γλώσσας της και είναι εφοδιασμένη με βάνα αποπίεσης (bleed) για απόλυτη απομόνωση των δύο πλευρών της (double block και bleed). Οι βάνες είναι συγκολλητές, κατασκευασμένες κατά το ΑΡΙ 6D και είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικούς κινητήρες για το άνοιγμα – κλείσιμο τους (MOVs, motorized valves).

Πριν και μετά από κάθε MOV βάνα των οκτώ (8) βανοστασίων υπάρχουν τοποθετημένοι μεταδότες πιέσεως (ΡΤ) των οποίων οι ενδείξεις χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος εντοπισμού τυχόν διαρροών στον Αγωγό (leak detection) αλλά και παρέχουν πληροφορίες στον Χειριστή λειτουργίας για την εν γένει κατάσταση του Αγωγού. Eπίσης πριν από κάθε βάνα MOV υπάρχει τοποθετημένο ένα τοπικό μανόμετρο ( PI ).

Ο χειρισμός των βανών ,καθώς και όλες οι ενδείξεις των οργάνων πίεσης και θερμοκρασίας ελέγχονται μέσω του συστήματος SCADA από την Αίθουσα χειρισμών του Διυλιστηρίου.